Основа системи опалення від каміна – безперешкодний теплообмін повітря

[:ua]

В основі системи опалення від каміна лежить конвекційний принцип (чи теплообмін повітря всередині приміщення). Це означає, що для того, щоб забезпечити нормальний процес обігріву необхідно забезпечити можливість: а) безперешкодної подачі повітря з приміщення в теплову камеру каміна. б) безперешкодного виходу нагрітого повітря.

У цій статті йдеться не про зовнішнє повітря (для горіння), а про кімнатне повітря, яке буде обігріватися каміном.

teplovaya_kamera_kamina

Нормальну циркуляцію кімнатного повітря реально здійснити тільки у разі наявності грамотної конструкції теплового короба.

Обов’язковою деталлю камери каміна є спеціальна дровітня або вхідна решітка . Вона відповідатиме за підмішування холодного повітря з приміщення, Її треба передбачити в нижній частині каміна.

Проходячи через цей вхідний отвір, кімнатне повітря нагрівається об корпус камінної топки.

Далі підігріте повітря потрапляє в тепловий короб каміна. Ця частина може складатися з декількох окремих камер:

Початкова камера розташовується під специфічним металевим конвектором (дистрибютором). Саме ця частина відповідальна за накопичення і подальший розподіл теплого повітря по опалюваних кімнатах. Цей процес може відбуватися за допомогою вентилятора або без нього. Забір холодного кімнатного повітря в цю камеру походить з приміщення через вхідну решітку (дровітню) і щілини між внутрішніми стінками дистрибютора і топкою каміна.

З дистрибютора повинні виходити як мінімум два патрубки. Вони під’єднуються до решіток, розташованих на бічних стінкам каміна. Ці решітки відіграють роль своєрідного запобіжника у разі відключення вентилятора (наприклад,через перебої в електромережі, або закриття вихідних решіток в інших опалювальних приміщеннях).

Ця камера обов’язково має бути заізольована. Це необхідно для зменшення кількості тепловтрат і негативного впливу на довколишні конструкції. Звичайно, таке тепло не пропаде, а просто вийде в повітря кімнати в якій розташований камін, але, в більшості ситуацій, в цьому приміщенні і так занадто жарко і проблема стоїть в опалюванні віддалених кімнат.

Друга камера призначена для додаткового відбору тепла. У неї повітря поступає через бічні решітки і просвіт між внутрішньою стінкою короба каміна і зовнішньою частиною дистрибютора. Тут повітря підігрівається від труби відведення продуктів горіння. У ній остаточно спалюються гази, що виникли в результаті дистиляції деревини, тому вона може бути дуже гаряча Таке підігріте повітря виходитиме через фасадну решітку (спеціальний верхній вентиляційний отвір камери). Воно гравітаційно поступатиме в приміщення, в якому встановлений камін, або за допомогою труб поставлятися в довколишні кімнати.

У існуючих сьогодні герметичних камінах конструкція відведення продуктів згорання прекрасно працює без шибера, процес горіння управляється регулюванням кількості зовнішнього вхідного повітря. Для ефективнішого використання цієї конструкції можуть встановлюватися труби відведення, що зменшують тепловтрати, з радіатором.

Остання частина – декомпресійна камера. Це простір під стелею, який, за допомогою так званого захисного екрану, відмежовує надмірно розігрітий димовідвідний короб від розташованого поблизу перекриття. Така камера зобов’язана мати пару решіток . Вони мають бути розташовані асиметрично з різних сторін димовідвідного короба каміна. Призначені для вільного переміщення повітря і пониження температури в цьому просторі. Якісна ізоляція цієї частини критично важлива в будинках з дерев’яним перекриттям, не лише з метою збереження тепла, але і з міркувань безпеки. Інакше можливе надмірне перегрівання стінок каміна і перекриття, що знаходиться безпосередньо над цією камерою. Якісну ізоляцію можна виконати або за допомогою силікатно-вапняних блоків, які в той же час будуть основою каміна, або спеціальною жаростійкою мінеральною ватою.

teplovaya_kamera_kamina[:ru]

В основе системы отопления от камина лежит конвекционный принцип (или теплообмен воздуха внутри помещения). Это значит, что для того чтобы обеспечить нормальный процесс обогрева необходимо обеспечить возможность

а) свободной подачи воздуха из помещения в тепловую камеру камина

б) беспрепятственного выхода нагретого воздуха.

В этой статье речь идет не о внешнем воздухе (для горения), а о обогреваемом комнатном воздухе.

teplovaya_kamera_kamina

Нормальную циркуляцию комнатного воздуха реально осуществить только в случае наличия грамотной конструкции теплового короба.Обязательной деталью камеры камина является специальная дровница или входная решётка. Она будет отвечать за приток холодного воздуха из помещения, Ее нужно предусмотреть в нижней части камина.

Проходя через это входное отверстие, комнатный воздух нагревается от корпуса каминной топки. Дальше подогретый воздух попадает в тепловой короб камина. Эта часть может состоять из нескольких отдельных камер:

 

 

 

 

 

 

Начальная камера располагается под специфическим металлическим конвектором (дистрибьютором). Именно эта часть ответственна за накопление и последующее распределение тёплого воздуха по отапливаемым комнатам. Этот процесс может происходить с помощью вентилятора или без него. Забор холодного комнатного воздуха в эту камеру происходит из помещения через входную решетку (дровницу) и щели между внутренними стенками дистрибьютора и топкой камина.Из дистрибьютора должны выходить как минимум два патрубка. Они подсоединяются к решеткам, расположенным на боковых стенках камина. Эти решетки играют роль своеобразного предохранителя в случае отключения вентилятора (к примеру, из-за перебоев в электросети, или закрытия выходных решёток в других обогреваемых помещениях)

Эта камера обязательно должна быть заизолирована. Это необходимо для уменьшения количества теплопотерь и негативных воздействий на близлежащие конструкции. Конечно, такое тепло не пропадёт, а просто выйдет в  комнату в которой расположен камин, но в большинстве ситуаций в этом помещении и так слишком жарко и проблема стоит в отоплении отдалённых комнат.

Вторая камера предназначена для дополнительного отбора тепла. В нее воздух поступает через боковую решётку и просвет между внутренней стенкой камина и внешней частью дистрибьютора. Тут воздух подогревается от трубы отвода продуктов горения. В ней окончательно сжигаются газы, возникшие в результате дистилляции древесины, поэтому она может быть очень горячей. Такой подогретый воздух будет выходить через фасадную решётку (специальное верхнее вентиляционное отверстие камеры). Он будет гравитационно оседать в помещение, в котором установлен камин, или посредством труб поставляться в близлежащие комнаты.В существующих сегодня герметических каминах конструкция отвода продуктов сгорания прекрасно работает и без шибера, процесс горения управляется регулировкой количества внешнего входного воздуха. Для более эффективного использования этой конструкции могут устанавливаться уменьшающие теплопотери трубы отвода с радиатором.

Последняя часть – декомпрессионная камера. Это пространство под потолком, которое, с помощью так называемого защитного экрана, отделяет излишне разогретый дымоотводящий короб от расположенного вблизи перекрытия. Такая камера обязана иметь пару решеток. Они должны быть расположены асимметрично с разных сторон дымоотводящего короба камина. Предназначены для свободного перемещения воздуха и понижения температуры в этом пространстве. Качественная изоляция этой части крайне важна в домах с деревянным перекрытием, не только с целью сохранения тепла, но из соображений безопасности. Иначе возможно чрезмерное перегревание стенок камина и перекрытия, которое находится непосредственно над этой камерой. Качественную изоляцию можно выполнить или с помощью силикатно-известковых блоков, которые в то же время будут основой камина, или специальной жаростойкой минеральной ватой.

teplovaya_kamera_kamina[:]

Поделиться в
Share on facebook
Facebook

У вас

Напишите нам и оставьте свои контакты, чтобы получить исчерпывающую информацию.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *