Подача повітря в камін та його розподіл

Як рухається повітря в системі каміна? Чи важливо подавати в камін повітря з вулиці? Для чого це робити?
Невже камін споживає велику кількість повітря?
Знайти відповіді на ці питання вам допоможе стаття.

Як  циркулює повітря у каміні з закритою топкою?

У топці із закритою камерою згорання виділяють два кола циркуляції повітря: первинне і вторинне. Первинне коло циркуляції – система подачі повітря в камін (забезпечує процес згорання дров). Вторинне коло – система розподілу теплого повітря (повітря, яке ми хочемо нагріти).

ЩО ТАКЕ ПЕРВИННЕ КОЛО ЦИРКУЛЯЦІЇ?

Первинне коло циркуляції – це кисень, що забезпечує процес згорання дров. Система подачі свіжого повітря є обов’язковим елементом камінної установки. Вона забезпечує правильну роботу каміна.

ЗВІДКИ В КАМІН МОЖЕ ПОСТУПАТИ КИСЕНЬ ДЛЯ ГОРІННЯ?

У відкритому каміні, або закритому каміні з примітивною топкою спалюється кімнатне повітря. У якісних камінних топках передбачений спеціальний повітрозабірник, по якому повітря поступає з вулиці.

СКІЛЬКИ ПОВІТРЯ СПАЛЮЄ КАМІН В ПРОЦЕСІ РОБОТИ?

Каміну для спалювання 1кг дров потрібно близько 8 м3 повітря. Отже, цю кількість кисню треба поновлювати. Тому важливо забезпечити постійний приплив свіжого повітря безпосередньо в топку за допомогою спеціальної труби, щонайменше 10 м3/рік на 1 кВт потужності.

ДО ЯКИХ НАСЛІДКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ НЕДОСТАЧА ПОВІТРЯ?

Зараз ведеться активна боротьба за поліпшення ізоляції будівель, через що доступ в приміщення свіжого повітря сильно утруднюється. Нестача кисню може породжувати небезпечні ситуації: ускладнювати процес горіння в каміні, порушувати роботу природної вентиляції. Найчастіше це проявляється затягуванням повітря всередину будинку з вентиляційних каналів і ускладненим розпалюванням в топці. Недостатня кількість кисню у гіршому разі може створити загрозу здоров’ю і життю людей: продукти згорання можуть всмоктуватися з димохідного каналу, викликаючи зворотну тягу.

ЧОМУ РАНІШЕ, КОЛИ В БУДИНКАХ ВСТАНОВЛЮВАЛИ ВІДКРИТІ КАМІНИ, НЕ ВИНИКАЛО ПРОБЛЕМ З НЕДОСТАТНІСТЮ КИСНЮ?

В старих будинках із постачанням повітря не було проблем – воно надходило  всередину через нещільності у віконних рамах. Отже і проблеми в експлуатації камінів траплялися рідше, натомість втрати тепла були великими. Сьогоднішні технології зведення будинків забезпечують їх високу щільність, тому єдиним ефективним способом забезпечення притоку повітря для горіння є підведення його спеціальним каналом безпосередньо ззовні.Відкриті або прочинені вікна під час горіння в каміні не є найкращим виходом, бо це значно охолоджує приміщення.  Уявіть собі, ви взимку сидите в кімнаті, де горить камін, а з вікна жахливо тягне морозним протягом. Навіщо ж тоді палити камін, якщо з одного боку ми гріємо, а з іншого вихолоджуємо приміщення?

Повітря, яке напряму подається у топку ззовні, не потрапляє у приміщення, а використовується та викидається у димохід.

Чи можна брати повітря для горіння з кімнати, в якій розміщений камін?
Повітря для горіння  можна брати з приміщення, в якому стоїть камін. Але це буде можливо, якщо топка  знаходиться в приміщенні об’ємом від 40 м3, має малу потужність, а процес горіння у  ній відбуватиметься рідко.

ЩО ТАКЕ ВТОРИННЕ КОЛО ЦИРКУЛЯЦІЇ?

Це потік повітря для нагрівання. Він поступає з приміщення, пропливає через проміжки між  камінним порталом і топкою, потім потрапляє у повітряну камеру над топкою. Це повітря проходить повз топку, в її середину не потрапляє,  тому не перемішується з зовнішнім.

ЯК ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ КІМНАТНОГО ПОВІТРЯ?

Процес нагрівання кімнатного повітря відбувається завдяки передачі тепла від топки. Це проходить таким чином: вогонь у топці розігріває  її корпус, який у свою чергу віддає тепло оточуючому його повітрю. Воно також може нагріватися від димохідної труби, яка має додаткові ребра.
Нагріте таким чином повітря транспортується завдяки системі розподілу тепла у інші кімнати будинку. Правильна течія конвекційного повітря залежить від правильного підбору і інсталяції елементів,  через які протікає нагріте повітря. Від їх належного встановлення залежить також безпека роботи каміна.


Детальніше про вторинне коло циркуляції у статті: Конвекційна система опалення каміном

Читайте також: Як підвести повітря до каміна

[:ru]

Как движется воздух в системе камина? Важно ли подавать в камин воздух с улицы Для чего это делать? Неужели камин потребляет большое количество воздуха? Найти ответы на эти вопросы вам поможет статья.

Как циркулирует воздух в камине с закрытой топкой?

В топке с закрытой камерой сгорания выделяют два круга циркуляции воздуха: первичный и вторичный. Первичный круг циркуляции – система подачи воздуха в камин (обеспечивает процесс горения дров). Вторичный круг – система распределения теплого воздуха (воздух, который мы хотим нагреть).

Что такое первичный круг циркуляции?

Первичный круг циркуляции – это кислород, который обеспечивает процесс сгорания дров. Система подачи свежего воздуха является обязательным элементом каминной установки. Она обеспечивает правильную работу камина.

Откуда в камин может поступать кислород для горения?

В открытом камине, или закрытом камине с примитивной топкой сжигается комнатный воздух. В качественных каминных топках предусмотрен специальный воздухоприемник, по которому воздух поступает с улицы.

Сколько воздуха сжигает камин в процессе работы?

Камину для сжигания 1кг дров необходимо около 8 м3 воздуха. Следовательно, это количество кислорода нужно возобновлять. Поэтому важно обеспечить постоянный приток свежего воздуха непосредственно в топку с помощью специальной приточной трубы, по меньшей мере 10 м3/год на 1 кВт мощности.

К каким последствиям может привести нехватка воздуха?

Сейчас ведется активная борьба за улучшение изоляции строений, из за чего доступ в помещение свежего воздуха сильно затрудняется. Нехватка кислорода может порождать опасные ситуации: усложнять процесс горения в камине, нарушать работу естественной вентиляции. Чаще всего это проявляется затягиванием воздуха внутрь дома из вентиляционных каналов и затрудненным разжиганием в топке. Недостаточное количество кислорода в худшем случае может создать угрозу здоровью и жизни людей: продукты сгорания могут всасываться из дымоходного канала, вызывая обратную тягу.

Почему раньше, когда в домах устанавливали открытые камины, не возникало проблем с недостаточностью кислорода?

В старых домах со снабжением воздуха не было проблем – он поступал внутрь через неплотности в оконных рамах. Следовательно и проблемы в эксплуатации каминов случались реже, зато потери тепла были большими. Сегодняшние технологии возведения домов обеспечивают их высокую плотность, потому единственным эффективным способом обеспечения притоку воздуха для горения является подведение его специальным каналом непосредственно извне.Открытые или приоткрытые окна во время горения в камине не являются наилучшим выходом, потому что это значительно охлаждает помещение. Представьте себе, вы зимой сидите в комнате, где горит камин, а из окна ужасно тянет морозным сквозняком. Зачем же тогда  камин, если с одной стороны мы греем, а из другой охлаждаем помещение?

Воздух, который напрямую подается в топку извне, не попадает в помещение, а используется и выбрасывается в дымоход.

Можно ли брать воздух для горения из комнаты, в которой размещенный камин?

Воздух для горения можно брать из помещения, в котором стоит камин. Но это будет возможно, если топка находится в помещении объемом от 40 м3, имеет малую мощность, а процесс горения в ней происходит редко.

Что такое вторичный круг циркуляции?

Это поток воздуха для нагревания. Он поступает из помещения, проплывает через промежутки между каминным порталом и топкой, потом попадает в воздушную камеру над топкой. Этот воздух проходит мимо топки, внутрь ее не попадает, потому не перемешивается с внешним.

Как проходит процесс нагревания комнатного воздуха?

Процесс нагревания комнатного воздуха происходит благодаря передаче тепла от топки. Это проходит таким образом: огонь в топке разогревает ее корпус, который в свою очередь отдает тепло окружающему его воздуху. Он также может нагреваться от дымоходной трубы, которая имеет дополнительные ребра.
Нагретый таким образом воздух транспортируется благодаря системе распределения тепла в другие комнаты дома. Правильное течение конвекционного воздуха зависит от правильного подбора и инсталляции элементов, через которые протекает нагретый воздух. От их надлежащей установки зависит безопасность работы камина.

[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.