Повітряне опалення від каміна: примусова система

Чи може повітряний камін використовуватися як ефективне джерело опалення будинку?
Яких умов необхідно дотримувати для правильного розподілу теплого повітря?
На яку відстань тепле повітря рухатиметься самостійно?
Що робити, якщо каналів декілька і їх довжина різна?
Відповіді на ці питання і інша корисна інформація для вас представлена в статті.

ЧИ МОЖЕ КАМІН ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЯК ЕФЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ?

На сьогодні значно зросла зацікавленість людей щодо використання каміна як основного джерела тепла. Проте камін може ефективно обігрівати будинок за умови, що тепло, яке від нього поступатиме, буде правильно розподілене по приміщеннях.

ЯК МОЖНА ОБІГРІТИ БУДИНОК КАМІНОМ?

Сучасні каміни з потужними закритими топками можуть використовуватися як центральне джерело тепла за допомогою систем розведення гарячого повітря двох типів:

гравітаційної
примусової вентиляції.

Про гравітаційну систему опалення від каміна ми розповідали в статті.  Тут опишемо систему примусової вентиляції, оскільки саме завдяки їй можливо  забезпечити рівномірний обігрів достатньо великого будинку.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ?

Принцип роботи повітряної системи опалення від каміна полягає в тому, що холодне кімнатне повітря, пропливаючи між корпусом топки та елементами облицювання, нагрівається. Потім воно акумулюється в повітряній шахті над топкою та розгалужується по будинку теплоізольованими повітряними каналами. Але, на відміну від гравітаційної системи, нагріте повітря переміщується не за рахунок природної циркуляції, а нагнітається примусово за допомогою електротурбіни.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ І ЧОМУ ВАРТО ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ СИСТЕМІ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ, А НЕ ГРАВІТАЦІЙНІЙ?

Теплі повітряні маси можуть самостійно рухатися горизонтально або вгору по повітропроводах, якщо їх  довжина не перевищує трьох метрів. Якщо ж потрібно перемістити повітряні потоки у більш віддалені приміщення або вниз, необхідно використати електротурбіну – надмуховий пристрій. Система примусової вентиляції дає набагато більші можливості порівняно з гравітаційною. Вона забезпечує рівномірний обігрів усіх кімнат, дозволяє завести тепло навіть на 10 метрів. Крім цього, завдяки примусовому переміщенню, виходи теплого повітря можна встановити на висоті 15 см над рівнем підлоги, що дозволить обігрівати приміщення по усій його висоті.
Проте, на відміну від природної, система механічної конвекції від каміна  більш ускладнена і дорожча. Недоліком є й те, що надмуховий пристрій, а також елементи, які ним управляють, вимагають електроживлення. При роботі вентилятора виникає незначний шум.

На мал. показано схему примусового розподілення теплого повітря від каміна

ЯКІ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПРИМУСОВІЙ СИСТЕМІ?

камінна топка
Надмуховий пристрій (електротурбіна) – це основний елемент системи механічного розведення, він виштовхує нагріте повітря на потрібні відстані. Такі турбіни відрізняються між собою перш за все пропускною спроможністю – тобто об’ємом повітря, який можуть виштовхнути впродовж години. Можна подумати – чим більше, тим краще, але не завжди. Вентилятор повинен добиратися залежно від розміру системи. У випадку, якщо він буде занадто потужний ( а отже і дорожчий), він ще й потребуватиме більше електричної енергії. Внаслідок цього, знизиться його опалювальна продуктивність (повітря, що буде ним виштовхуватися, матиме більшу швидкість і через те слабше нагріватиметься від камінної топки, отже на виходах у нього буде нижча температура).
автоматика (блок управління)
повітропроводи (гнучкі або профільні утеплені труби)

Для розведення повітря найчастіше застосовуються гнучкі труби, діаметром від 100 до 150 мм або профільні розміром 50×150 мм. Всі повітряні канали слід термічно заізолювати. Ізоляція не тільки обмежує втрати тепла, але й запобігає проникненню шуму та утворенню конденсату на стінках каналів.

вентиляційні решітки та різного роду
коліна

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ПРИМУСОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ:

дозволяє подавати гаряче повітря на великі відстані
проведення повітряних каналів нижче рівня каміна
можливість вибору шляху повітроводів
дозволяє використовувати повітряні фільтри
можливість поєднання з датчиками температури
відсутність проникнення звуку.
Примусова система опалення каміном
Схема розподілення теплого повітря по дому

Повітряна система є достатньою ефективною з погляду на те, що тут відбуваються незначні тепловтрати при передачі тепла від одного середовища до іншого. Тому обігріти каміном можна як одно- , так і багатоповерховий будинок. Але необхідно досконало продумати шлях повітропроводів, правильно підібрати всі елементи, розташувати виходи теплого повітря якнайдалі від дверних пройомів.

І основне, необхідно розуміти, що не кожна камінна топка може обігрівати цілий будинок, а лише та, що володіє високою продуктивністю та може працювати у безперервному режимі горіння.

Читайте також: Повітряна гравітаційна система опалення каміном

[:ru]

Может ли воздушный камин использоваться как эффективный источник отопления дома? Какие условия необходимо соблюдать для правильного распределения теплого воздуха? На какое расстояние теплый воздух будет двигаться самотеком? Что делать, если каналов несколько и их длина разная? Ответы на эти вопросы и другая полезная информация для вас представлена в статье.

Может ли камин использоваться в качестве эффективного источника отопления дома?

На сегодня значительно выросла заинтересованность людей относительно использования камина как основного источника тепла. Однако камин может эффективно обогревать дом при условии, что тепло, которое от него будет поступать, будет правильно распределено по помещениям.

Как можно обогреть дом камином?

Современные камины с мощными закрытыми топками могут использоваться в качестве центрального источника тепла с помощью систем разведения горячего воздуха двух типов:

гравитационной

принудительной вентиляции.

О гравитационной системе отопления от камина мы рассказывали в статье. Здесь опишем систему принудительной вентиляции, поскольку именно благодаря ей возможно обеспечить равномерный обогрев достаточно большого дома.

Как работает система принудительной вентиляции?

Принцип работы воздушной системы отопления от камина заключается в том, что холодный комнатный воздух, проплывая между корпусом топки и элементами облицовки, нагревается. Потом он аккумулируется в воздушной шахте над топкой и разветвляется по дому теплоизолированными воздушными каналами. Но, в отличие от гравитационной системы, нагретый воздух перемещается не за счет естественной циркуляции, а нагнетается принудительно с помощью электротурбины.

В каких случаях и почему стоит отдать преимущество системе принудительной вентиляции, а не гравитационной?

Теплые воздушные массы могут самостоятельно двигаться горизонтально или вверх по воздухопроводам, если их длина не превышает четырех метров.

Если же нужно переместить воздушные потоки в более отдаленные помещения или вниз, необходимо использовать электротурбину – каминный вентилятор.

Система принудительной вентиляции дает намного больше возможностей сравнительно с гравитационной. Она обеспечивает равномерный обогрев всех комнат, позволяет завести тепло даже на 10 метров.

Кроме этого, благодаря принудительному перемещению, выходы теплого воздуха можно установить на высоте 15 см над уровнем пола, который позволит обогревать помещение по всей его высоте.

Однако, в отличие от естественной, система механической конвекции от камина более усложнена и более дорогая.

Недостатком является и то, что вентилятор для камина, а также элементы, которые им управляют, требуют электропитания. При работе вентилятора возникает незначительный шум.

На рис. показано cхему принудительного распределения теплого воздуха от камина

Какие основные элементы применяются в принудительной системе?


каминная топка

 каминный вентилятор (электротурбина) – это основной элемент воздушной системы отопления, он выталкивает нагретый воздух на нужные расстояния. Такие турбины отличаются между собой прежде всего пропускной способностью – то есть объемом воздуха, который могут вытолкнуть в течение часа. Можно подумать – чем больше, тем лучше, но не всегда. Вентилятор должен подбираться в зависимости от размера системы. В случае, если он будет слишком мощный (а значит и дороже), он еще и требует больше электрической энергии. Вследствие этого, снизится его КПД (воздух который выталкивается имеет большую скорость и потому слабее нагреваться от каминной топки, значит на выходах у него будет низкая температура).

        автоматика (блок управления)

  воздухопроводы (гибкие или профильные утепленные трубы)

Для транспотировки воздуха часто применяются трубы диаметром от 100 до 150 мм. Все воздушные каналы следует термически изолировать.     Изоляция не только ограничивает потери тепла, но и препятствует проникновению шума и образованию конденсата на стенках каналов.

вентиляционные решетки

  колени

Преимущества системы принудительной вентиляции:

позволяет подавать горячий воздух на большие расстояния

разводка воздушных каналов ниже уровня камина

возможность выбора пути воздуховодов

позволяет использовать воздушные фильтры

возможность сопряжения с датчиками температуры

отсутствие проникновения звука.

Принудительная система отопления камином

На рис.схема распределения теплого воздуха по дому

Воздушная система является достаточно эффективной, поскольку тут происходят незначительные теплопотери при передаче тепла от одной среды к другой. Отапливать камином можно как одно, так и многоэтажный дом. Но необходимо тщательным образом продумать путь воздухопроводов, правильно подобрать все элементы, расположить выходы теплого воздуха как можно дальше от дверных пройомов.

И основное, необходимо понимать, что не каждая каминная топка может обогревать целый дом, а лишь та, которая владеет высокой производительностью и может работать в непрерывном режиме горения.[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.