Проблеми при розпалюванні камінної топки

When it comes down to launching your e-store online, there are some most common mistakes that...

Чому камін димить?
Буває, що дим потрапляє до кімнати, і це дуже небезпечно для жителів!
Причиною виникнення такої ситуації може бути як негерметичнысть топки, так і не достатній розмір самого комина.
Про ті та інші причини поганого горіння, а також про те, чому виникають проблеми при розпалюванні – в статті.

Проблеми при розпалюванні каміна

Під час розпалювання, в каміні іноді трапляється так, що полум’я, в певний момент, гасне, або до кімнати потрапляє дим.

5 причин, чому камін димить

 1. Першою причиною можуть бути неполадки в корпусі топки (в основному це можливо в неякісних скручених топках). Але існують також і інші чинники, які ускладнюють функціонування системи каміна. Щоб запустити роботу каміна належним чином, необхідно підвести до нього відповідну кількість повітря для горіння. В разі використання закритих топок, рівень кількість повітря, що надходить, повинен становити не менше 8 м3/год повітря на кожен 1кВт потужності. Нестача повітря може бути основною причиною проблеми з розпалюванням в каміні, а пізніше і з підтримкою процесу горіння. Найпростіше це можна перевірити таким чином: під час розпалювання, трохи відкрити вікно або двері. Якщо проблема не зникне, то треба шукати іншу причину.
 2. Погане функціонування каміна може виникати через непрохідність димового каналу. Якщо, після механічного чищення, тяга, як і раніше, буде поганою, то причина може бути у занадто малому розрізі комина, січення якого має відповідати січенню на самому каміні.  Крім того, переріз має бути одинаковий по усій його висоті.
 3. Ще однією причиною може бути недостатня висота комина. Зазвичай, ця проблема є в одноповерхових будинках. Мінімальна висота комина має бути 5 м. Вона вимірюється від камінної топки топки до місця закінчення каналу. На жаль, іноді, навіть правильно виконані димарі виявляються винуватцями проблеми. А джерело неприємності – вітер. Зазвичай, вітер покращує тягу, але іноді, він діє навпаки. Наприклад, при низькому атмосферному тиску вітер може “придавити” вихід диму, що призведе до повернення його в приміщення. Пам’ятаємо, також, про те, що тяга в комині змінюється впродовж року: взимку вона дуже сильна, проте навесні і восени, коли різниця температур у будинку і на вулиці невелика, тяга може погіршитися.
 4. Відомо, що інші опалювальні прилади, наприклад газовий котел, також потребує повітря для горіння. Тому, у будинках з герметично закритими вікнами та дверима і відсутністю відповідної вентиляційної системи, повітря витягуватиметься з каміна, в якого є подача зовнішнього повітря. На практиці, така проблема виникала, коли вентиляційний канал біля газового котла був вище, а котел – нижче, тому не залишалося нічого іншого, крім того, щоб тягнути повітря з каміна разом з димом.
 5. Іноді причина поганого горіння може бути досить банальна, а саме – холодний димар, що значно ускладнює викид диму. Найчастіше ця проблема повністю зникає через декілька хвилин після розпалу, тобто після того, як комин прогріється – тяга покращується!

Способи покращення роботи каміна:

 1. Якщо проблема виникає через занадто малу кількість повітря, її можна усунути, подавши зовнішнє повітря в топку.
 2. Якщо проблема полягає в комині, то можна встановити спеціальний саморегулюючий флюгер. Цей пристрій налаштовується у напрямку вітру, і запобігає підтисканню. Оскільки дим з комина виходять гарячий, то флюгер має бути виконаний з жаротривкої сталі, він також потребує регулярного чищення.
 3. На ринку доступні також механічні генератори тяги. Вони забезпечують відповідну тягу незалежно від висоти і розмірів комина, або коливань температури повітря на вулиці. Якщо у Вас недостатнє січення чи висота, то Ви можете встановити такий генератор. Проте, такий генератор тяги має бути підключений до електроенергії.

При розпалюванні каміна, необхідно пам’ятати, що канали подачі повітря мають бути повністю відкритими. Якщо в каміні передбачений шибер, то він також встановлюється у відкрите положення.[:ru]

Почему камин дымит?

Случается, что дым попадает в комнату, и это очень опасно для здоровья!

Причиной возникновения такой ситуации может быть как негерметичность топки, так и недостаточный размер самого камина. Про эти или другие причины плохого горения, а также о том, почему возникают проблемы при розжиге – в статье.

Во время розжига, в камине иногда происходит так, что огонь, в определенный момент, гаснет, или в комнату поступает дым.

5 причин, почему из камина выходит дым

 1. Первой причиной могут быть неполадки в корпусе топки (в основном, это возможно в некачественных скрученных топках). Но, существуют также и другие факторы, которые усложняют функционирование системы камина. Для того, чтобы запустить работу камина соответствующим образом, нужно подвести к нему определенное количество воздуха для горения. В случае использования закрытых топок, уровень количества поступаемого воздуха должен составлять не менее 8 м3/час воздуха на каждый 1 кВт мощности. Недостаток воздуха может быть основной причиной проблемы с розжигом камина, а в позже и с поддержанием процесса горения. Самый простой способ проверки: во время розжига, немного откройте окно или дверь. Если проблема не исчезнет, то нужно искать другую причину.
 2. Плохое функционирование камина может возникать из-за непроходимости дымового канала. Если, после механической очистки, тяга, как и раньше, будет плохой, то причина может быть в слишком маленьком размере дымохода, сечение которого должно соответствовать сечению на самом камине. Кроме того, сечение должно быть одинаковой по всей его высоте. Еще одной причиной может быть недостаточная высота дымохода. В основном, эта проблема появляется в одноэтажных домах. Дымоход должен быть высотой минимум 5 м. Она измеряется от каминной топки, до места окончания канала.
  К сожалению, иногда, даже правильно исполненные дымоотводы оказываются виновниками проблемы. А источник неприятностей – ветер. Обычно, ветер улучшает тягу, но иногда, он действует наоборот. Например, при низком атмосферном давлении, ветер может “придавить” выход дымачто приводит к возвращению его в помещение.
 3. Помним, также, про то, что тяга в дымоходе изменяется в течении года: зимой она очень сильная, а весной и осенью, когда разница температур в доме и на улице небольшая, тяга может ухудшиться.
 4. Известно, что другие отопительные приборы, например газовый котел, тоже требует воздуха для горения. Поэтому, в домах с герметично закрытыми окнами и дверьми, а также отсутствием отводной вентиляционной системы, воздух будет вытягиваться из камина, у которого есть подача внешнего воздуха. На практике, такая проблема возникла, когда вентиляционный канал возле газового котла был выше, а котле – ниже, поэтому не оставалось ничего другого, кроме того, что вытягивать воздух из камина вместе с дымом.
 5. Еще одна причина плохого горения может быть довольно банальной, а именно – холодный дымоотвод, что гораздо усложняет выброс дыма. Чаще всего эта проблема полностью исчезает через несколько минут после розжига, то есть после того, как дымоход прогреется – тяга улучшается!

3 способы улучшения работы камина:

 1. Если проблема возникает из-за недостатка количества воздуха, её можно устранить, подав внешний воздух в топку.
 2. Если проблема заключается в дымоходе, то можно установить специальный саморегулирующийся флюгер. Этот простой прибор настраивается в направлении ветра, и предотвращает поджатие. Поскольку дым из дымохода выходит горячий, то флюгер должен быть изготовлен из жароустойчивой стали, он также требует регулярной очистки.
 3. На рынке доступны также механические генераторы тяги. Они обеспечивают соответствующую тягу, независимо от высоты и размера дымохода, или колебаний температуры воздуха на улице. Если у Вас нарушено сечение или высота, то Вы можете установить такой генератор. Но, такой генератор тяги должен быть подключен к электричеству.

При розжиге камина, необходимо помнить, что каналы подачи воздуха должны быть полность открытыми. Если в камине предусмотрен шибер, то он также устанавливается в открытое положение.

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.
Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!