Решітки для камінів повітряного опалення

Навіщо потрібні камінні решітки? Яку роль вони виконують? Як їх правильно розташувати? Чи можна робити оздоблення каміна без решіток? Які і скільки решіток необхідно встановлювати на корпусі каміна?
Відповіді на ці питання і інша корисна інформація для вас представлена в даній статті.

Решітки в корпусі каміна є для нас чимось дуже звичним. Численність їх видів, кольорів, форм така велика, що інколи саме вони визначають стиль всього каміна. Але, окрім декоративного, камінні решітки виконують ще й дуже важливі функціональні завдання. Щоб краще розібратись, яку роль має здійснювати певна решітка, потрібно трохи ширше розглянути загальну конструкцію каміна, а також спосіб його роботи.

Існує декілька варіантів обігріву приміщення з допомогою каміна, серед яких:

  • водяне опалення від камінів з водяним контуром
  • повітряне опалення з розведенням тепла від камінних топок
  • обігрів від акумуляційних камінів

Кожен з цих варіантів, насамперед, виконує естетичну функцію, проте основне завдання – це обігрів приміщень всього будинку. Принцип роботи в кожної з цих систм різний.

У цій статті розглянемо використання решіток у каміні з топкою для повітряного опалення

В цьому випадку обігрів повітря відбувається за таким принципом: палаюча деревина розігріває камінну топку, повітря, яке пропливає навколо неї, підігрівається і за допомогою теплових каналів поширюється в інші приміщення, а після того, як остигає, знову потрапляє до каміна і нагрівається повторно.

Отже, яким чином повітря дістається до поверхні топки і виходить, вже тепле, з каміна?
Саме через решітки, що монтуються у корпусі каміна.

Ці вентиляційні решітки служать для циркуляції повітря і запобігають перегріву всієї конструкції каміна, адже камінна топка працює у досить високих температурах. Перегрів цієї системи не здоровий і не безпечний. Сталеві і чавунні топки мають граничні температури, при яких може наступити їх пошкодження. Повітря мусить відібрати з камінної топки відповідну кількість енергії, щоб не відбулося її перегріву, тобто має бути забезпечений безперешкодний рух повітря.
Крім виходів нагрітого повітря, необхідно також забезпечити можливість поступлення холодного повітря до камінної топки.

Решітки можуть виконувати функцію не тільки входу чи виходу повітря, а й служити декоративним прикриттям отворів, що забезпечують доступ до додаткового обладнання (напр. до вентилятора чи зволожувача повітря).
Виходи теплого повітря з каміна монтуються у верхній частині його корпусу, але перекривати їх не можна. Тому в цих місцях монтуються решітки або без жалюзей, або з жалюзями, які в жодному випадку закривати не можна. Жалюзі тут виконують лише декоративну роль — прикривають отвори.

Решітки монтуються також в інших місцях системи опалення від каміна. Якщо опалення будинку відбувається завдяки системі розведення гарячого повітря (ГРП) , то решітки встановлюються як на стелі так і на стіні.

В основному використовуються для стін регульовані решітки з жалюзями, а для стелі — анемостати. Вони регулюють кількість теплого повітря, що поступає до кожного приміщення.

Камін без решіток Стандартний камін, добре заізольований і оббудований, але позбавлений решіток – це своєрідна бомба. Питанням часу є серйозне пошкодження (в наслідок перегріву) камінної топки, корпусу каміна або, в найгіршому випадку, – пожежа.
Однак, не потрібно плутати конвекційні каміни, в корпусі яких є обов’язковий монтаж решіток, з акумуляційним. Конструкція акумуляційного каміна завжди повинна здійснюватися із спеціальних матеріалів (пристосованих для роботи у високих температурах камінні топки, елементи димоходів і акумуляційні маси ).

Встановлюючи решітки в корпусі повітряного каміна необхідно дотримуватися певних правил
краще встановлювати решітки без жалюзей
якщо використовуються решітки з жалюзями, в жодному разі не можна їх закривати
решітки повинні спричиняти якомога менші опори течій;
використовувати решітки відповідного розміру.
Підбір розміру решіток є дуже важливою і нелегкою справою.
Перш за все варто докладно читати інструкції обслуговування камінної топки. У цьому документі зазвичай виробник вказує, яку діючу поверхню повинні мати вхідні і вихідні решітки в корпусі каміна.

Загалом розміри вихідних решіток мають бути пропорційні до потужності встановленого обігрівального вкладу, їх діюча поверхня повинна коливатися між 450cm2 до 2500cm2. Виробник Tarnava в інструкції зазначає співвідношення розмірів діючої поверхні вхідних і вихідних решіток, що повинні монтуватися на корпусі каміна, з потужністю камінної топки.

Відповідно до вказаних розмірів, необхідно розуміти, що решіток в корпусі каміна має бути декілька.

Найкраще, коли вони розташовуються несиметрично, по двох сторонах каміна і на різній висоті. Завдяки цьому забезпечиться конвекційний рух повітря і не допуститься повернення нагрітого повітря в корпус каміна через протилежну решітку.

Ці показники не враховують поверхні решіток, що встановлюються в декомпресійній камері, яка виконує роль ізоляції перекриття. Тобто, вона відсікає тепле повітря від стелі, щоб запобігти її перегріванню і пересушуванню. По двох протилежних сторонах цієї камери повинні несиметрично розташовуватися дві решітки (напр. Р0 Darco) для вільної циркуляції повітря і охолодження цього простору.

Отже, ключовим моментом у встановленні решіток є забезпечення найнижчих опорів протікаючому повітрю, щоб воно могло легко потрапити і з найменшими перешкодами вийти з корпуса каміна.[:ru]

Зачем нужны каминные решетки? Какую роль они исполняют? Как их правильно расположить? Может ли существовать система камина без решеток? Какие и сколько решеток необходимо устанавливать на корпусе камина? Ответы на эти вопросы и другая полезная информация для Вас представлена в статье.

Решетки в корпусе камина являются для нас чем-то очень привычным. Многочисленность их видов, цветов, форм такая большая, что иногда именно они определяют стиль всего камина. Но, кроме декоративного, каминные решетки выполняют еще и очень важны функциональные задания. Чтобы лучше разобраться, какую роль должна осуществлять определенная решетка, нужно немного шире рассмотреть общую конструкцию камина, а также способ его работы.

Существует несколько методов каминного обогрева помещения, среди которых:

воздушное отопление с разведением тепла от каминных топок;

водяное отопление от каминов с водяным контуром;

обогрев от аккумуляционных каминов.

Каждый из этих видов каминов мы разжигаем, конечно, для получения неповторимого эффекта пылающей древесины, а также целью обогрева большей или меньшей площади жилища. Однако все они по разному передают тепло помещению.

В этой статье рассмотрим камин с топкой для воздушного отопления.

В этом случае обогрев воздуха происходит на основании достаточно простого принципа: пылающая древесина разогревает каминную топку, воздух, который проплывает вокруг нее, подогревается и с помощью тепловых каналов распространяется к другим помещениям, а после того, как остывает, опять попадает к камину и нагревается повторно.

  Итак, каким образом воздух добирается до поверхности топки и выходит, уже теплый, из камина? Именно через решетки, которые монтируются в корпусе камина. Эти вентиляционные решетки служат для циркуляции воздуха и предотвращают перегрев всей конструкции камина, ведь каминная топка работает в достаточно высоких температурах. Перегрев этой инсталляции нездоровый и опасный.

Стальные и чугунные топки имеют предельные температуры, при которых может наступить их повреждение. Воздух должен отобрать из каминной топки соответствующее количество энергии, чтобы не состоялся ее перегрев, то есть должно быть обеспечено беспрепятственное движение воздуха.

Кроме выходов нагретого воздуха, необходимо также обеспечить возможность поступления холодного воздуха к каминной топке.

Решетки могут выполнять функцию не только входа или выхода воздуха, но и служить декоративным прикрытием отверстий, которые обеспечивают доступ к дополнительному оборудованию (напр. к вентилятору или увлажнителю воздуха).

Выходы теплого воздуха из камина монтируются в верхней части его корпуса, но перекрывать их нельзя. Поэтому в этих местах монтируются решетки либо без жалюзей, либо с жалюзями, которые ни в одном случае закрывать нельзя. Жалюзи здесь выполняют лишь декоративную роль – прикрывают отверстия.

Решетки монтируются также в других местах системы отопления от камина.

Если отопление дома происходит благодаря системе разведения горячего воздуха (ГРВ), то они встречаются в потолках и на стенах.

В основном используются для стен регулируемые решетки из жалюзями, а для потолков – анемостаты. Они регулируют количество теплого воздуха, который поступает в каждое помещение.

Камин без решеток

Стандартный камин, хорошо заизолированный и обстроен, но лишен решеток, – это своеобразная бомба. Вопросом времени является серьезное повреждение (в следствие перегрева) каминной топки, корпуса камина или, в наихудшем случае, – пожар.
Однако, не нужно путать конвекционные камины, в корпусе которых обязательно монтировать решетки, с аккумуляционными. Конструкция аккумуляционного камина всегда должна осуществляться из специальных материалов (приспособленных для работы в высоких температурах каминные топки, элементы дымоходов и аккумуляционные массы).

Устанавливая решетки в корпусе воздушного камина необходимо придерживаться определенных правил:

лучше устанавливать решетки без жалюзей;

если используются решетки с жалюзи, в любом случае нельзя их закрывать;

решетки должны вызывать как можно меньшие сопротивления течений;

использовать решетки соответствующего размера.

Подбор размера решеток является очень важным и нелегким делом.

Прежде всего стоит обстоятельно читать инструкции обслуживания каминной топки. В этом документе обычно производитель указывает, какую действующую поверхность должны иметь входные и выходные решетки в корпусе камина.

В целом, размеры выходных решеток должны быть пропорциональными к мощности установленного обогревательного вклада, их действующая поверхность должна колебаться между 450cm2 до 2500cm2.
Производитель Tarnava в инструкции отмечает соотношение размеров действующей поверхности входных и выходных решеток, которые должны монтироваться на корпусе камина, с мощностью каминной топки.

В соответствии с указанными размерами, необходимо понимать, что решеток в корпусе камина должен быть несколько.

Лучше всего, когда они располагаются несимметрично, по двум сторонам камина и на разной высоте. Благодаря этому обеспечится конвекционное движение воздуха и не допустится возвращение нагретого воздуха в корпус камина через противоположную решетку.

Эти показатели не учитывают поверхность решеток, которые устанавливаются в декомпрессионной камере, которая исполняет роль изоляции перекрытия. То есть, она отсекает теплый воздух от потолка, чтобы предотвратить его перегревание и пересушивание. По двум противоположным сторонам этой камеры должны несимметрично располагаться две решетки (напр. Р0 Darco) для свободной циркуляции воздуха и охлаждения этого пространства.

Следовательно, ключевым моментом в установке решеток является обеспечение самых низких сопротивлений протекающему воздуху, чтобы он мог легко попасть и с наименьшими препятствиями выйти из корпуса камина.

Поділитися в
Share on facebook
Facebook

Маєте

Напишіть його нам та залиште свої контакти, щоб отримати вичерпну інформацію.